Времена казахского языка

Девочка под зонтом

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога SoftMaker.kz! Здесь вы увидите таблицу с временами казахского языка. Кроме того, также вы можете посмотреть таблицу с падежами казахского языка. Ещё на нашем сайте есть таблица с числительными казахского языка.

ВремяАффиксыОкончания
Жедел өткен шақ (простое прошедшее достоверное очевидное)-ды/-ді, -ты/-ті; -м/-ң, -ңыз/-ңіз, -қ/-к-ңдар/-ңдер, -ңыздар/-ңіздер
Бұрынғы өткен шақ (давно прошедшее очевидное достоверное)-ған/-ген, -қан/-кен-мын/-мін, -сың/-сің, -сыз/-сіз, -мыз/-міз, -сыңдар/-сіңдер, -сыздар/-сіздер
Күмәнді өткен шақ (прошедшее недостоверное неочевидное)-ып/-іп/-п-пын/-пін, -сың/-сің, -сыз/-сіз, -ты/-ті, -пыз/-піз, -сыңдар/-сіңдер, -сыздар/-сіздер
Ауыспалы өткен шақ (переходное прошедшее)-атын, -етін, -итін, -йтін-мын/-мін, -сың/-сің, -сыз/-сіз, -быз/-біз, -сыңдар/-сіңдер, -сыздар/-сіздер
Нақ өткен шақ (прошедшее продолженное)-ып/-іп/-п
отыру, жату, тұру, жүру
-ды/-ді, -ты/-ті; -м/-ң, -ңыз/-ңіз, -қ/-к, -ңдар/-ңдер, -ңыздар/-ңіздер 
Осы шақ (простое настоящее продолженное)отыру, жату, тұру, жүру-мын/-мін, -сың/-сің, -сыз/-сіз, -мыз/-міз, -сыңдар/-сіңдер, -сыздар/-сіздер
Нақ осы шақ (сложное настоящее продолженное)-ып/-іп/-п
-а/-е
отыру, жату, тұру, жүру
-мын/-мін, -сың/-сің, -сыз/-сіз, -мыз/-міз, -сыңдар/-сіңдер, -сыздар/-сіздер
Ауыспалы осы/келер шақ (настоящее будущее переходное)-а/-е, -й-мын/-мін, -сың/-сің, -сыз/-сіз, -ды/-ді, -мыз/-міз, -сыңдар/-сіңдер, -сыздар/-сіздер
Ресми осы шақ (настоящее официальных источников)-уда/-уде-мын/-мін, -сың/-сің, -сыз/-сіз, -мыз/-міз, -сыңдар/-сіңдер, -сыздар/-сіздер
Болжалды
келер шақ
(предположительное недостоверное будущее)
-ар/-ер/-р-мын/-мін, -сың/-сің, -сыз/-сіз, -мыз/-міз, -сыңдар/-сіңдер, -сыздар/-сіздер
Мақсатты келер шақ (будущее цели намерения)-мақ/-мек, -бақ/-бек, -пақ/-пек-пын/-пін, -сың/-сің, -сыз/-сіз, -пыз/-піз, -сыңдар/-сіңдер, -сыздар/-сіздер
Таблица времен казахского языка